#281 new
rosha

دستگاه تصفیه آب

Reported by rosha | February 28th, 2021 @ 03:01 AM

دقت داشته باشید با توجه به انواع مدل های دستگاه تصفیه آب در بازار، نوع تقلبی آن هم بسیار زیاد است و بهتر است که خرید شما از یک مرکز معتبر و قابل اطمینان باشد. می توانید برای اطمینان بیشتر همه قطعات دستگاه را چک کنید تا همه از یک برند باشند. در این صورت می توان تا حدی اطمینان از اصل بودن دستگاه داشته باشید.

دستگاه تصفیه آب

Comments and changes to this ticket

New-ticket Create new ticket

Create your profile

Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile »

People watching this ticket

Pages